تغییر در هیئت مدیره گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران


باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  ۱۳۹۹/۱۰/۰۸  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

امکان ارسال نظر وجود ندارد!