چشم انداز

« تبدیل شدن به برترین هلدینگ تولید قطعات خودرویی کشور در افق ۱۴۰۵»