ماموریت

« خلق ارزش برای تمامی ذینفعان و ایجاد ارزش افزوده برای دارایی سهامداران از طریق اداره اثربخش شرکت های زیرمجموعه با بهره گیری از فرآیندها و سیستم های نوین مدیریتی و نیز شناسایی و سرمایه کذاری در کسب و کارهای با بازدهی بالا »