ماموریت

ماموریت گروه صنعتی تولید قطعات اتومبیل ایران، خلق ارزش برای تمامی ذینفعان و ایجاد ارزش افزوده برای دارایی سهامداران از طریق اداره سیستماتیک شرکت های زیرمجموعه با بهره گیری از سیستم های نوین مدیریتی و فن آوری اطلاعات و نیز شناسایی و ایجاد موقعیتهای جدید سرمایه گذاری در تولید قطعات با ارزش افزوده بالا در صنعت خودروی کشور با رویکرد خودکفایی و ساخت داخل نمودن قطعات کلیدی و قطع وابستگی های ارزی می باشد.