راهبردهای استراتژیک و اهداف کلان

 1. سود آوری پایدار
 2. متنوع سازی سبد سرمایه گذاری ها
 3. رشد درآمد
 4. افزایش بهره وری و کاهش بهای تمام شده
 5. افزایش نقد شوندگی سرمایه گذاری ها
 6. افزایش رضایت مشتریان
 7. ثبات و پایداری تامین
 8. بهره گیری از تکنولوژی های نوین و استقرار دانش فنی
 9. شناسایی و بررسی فرصتها ی جدید سرمایه گذاری
 10. ارتقاء بهره وری عملیات
 11. حفظ منافع جامعه
 12. رشد و توسعه سرمایه‌های انسانی
 13. توسعه سرمایه های سازمانی
 14. توسعه سرمایه های اطلاعاتی