راهبردهای استراتژیک و اهداف کلان

  • توسعه سبد محصولات و گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در طرح های جدید دارای توجیه اقتصادی و ارزش افزوده بالا و نهایتا کسب سهم بازار بیشتر برای محصولات تولیدی در صنعت و بازار خدمات پس از فروش
  • افزایش بهره وری در شرکت های زیر مجموعه به منظورکاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی از طریق ایجاد مکانیزمهای پایش مداوم 
  • استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل موجود درگروه و مزیت های هم افزایی درون گروهی در راستای ایجاد زنجیره ارزش 
  • نظارت سیستماتیک برعملکرد شرکت های تابعه و بهبود سیستم های نظارتی و بازنگری در فعالیت فعلی آن ها و در صورت نیاز تعیین مأموریت های جدید متناسب با شرایط اقتصادی فعلی و چشم انداز آتی در راستای اهداف گروه ایران خودرو
  • ایجاد بستر مناسب و توجه خاص به « کار تیمی » در جهت فراهم سازی ساختارهای چابک ، قابل انعطاف ودانش محور با تکیه بر مدیریت مشارکتی
  • تامین ، توسعه ، حفظ و نگهداری و توانمند سازی پرسنل بعنوان سرمایه های بی بدیل سازمان 
  • بهره گیری از پدیده های نوین در فن آوری ، منابع ، فرایندها و تجهیزات در جهت نیل به اهداف شرکت هم راستا با اهداف گروه معظم ایران خودرو