مدیران شرکت

فرهاد نجیب مدیر طرح و برنامه

عطا الله ترکاشوندمدیر توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

مهدی برازجانی مدیر بازاریابی و فروش 

رضا تیموری مدیر حراست

سعید عزیزی مدیر حسابرسی داخلی

محمدرضا رامزمدیر مالی و اقتصادی

اکبر لطفی مدیر بازرسی