مدیران و معاونین شرکت

سعید عزیزی مدیر مالی

غلامرضا پیری مدیر حسابرسی 

فرهاد عطاری مدیر طرح و برنامه

امیر گودرزی مدیر حراست

مجتبی کاظمیمدیر بازرسی

شروین راممدیر پروژه خودکفایی