مدیران شرکت

سید علی محمد طاهری مدیر سیستم ها

مجتبی مافی مدیر مهندسی و هزینه

مهدی برازجانی مدیر بازاریابی و فروش 

رضا تیموری مدیر حراست

سعید عزیزی مدیر حسابرسی داخلی

محمدرضا رامزمدیر مالی و اقتصادی

اکبر لطفی مدیر بازرسی