مدیران شرکت

فرهاد عطاری مدیر طرح و برنامه

عطا الله ترکاشوندمدیر توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

بهمن جعفریمدیر مهندسی و توسعه

محمد کاملان خباز مدیر حسابرسی 

محمدرضا رامزمدیر اقتصادی و امور شرکت ها

سعید عزیزی مدیر مالی و سرمایه گذاری

یونس آقاییمدیر بازرسی

محمود نظری مدیر حراست