مدیران و معاونین شرکت


معاون مالی و اقتصادی

سعید عزیزی مدیر مالی

مفید ولی زاده مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

فرهاد عطاری مدیر طرح و برنامه


مدیر حراست

شروین راممدیر پروژه