مدیران شرکت

فرهاد عطاری مدیر طرح و برنامه

بهمن جعفریمدیر مهندسی و توسعه

مهدی برازجانی مدیر بازاریابی و فروش 

عطا الله ترکاشوندمدیر توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

محمدرضا رامزمدیر اقتصادی و امور شرکت ها

سعید عزیزی مدیر مالی و سرمایه گذاری

رضا تیموری مدیر حراست

محمد کاملان خباز مدیر حسابرسی