ارزش ها

  • اعتقاد و افتخار به عضویت در صنعت قطعه سازی کشور 
  • توجه به منافع مشتریان جهت برآوردن نیازهای آشکار و پنهان آنان 
  • حفظ و تأمین منافع و رضایتمندی ذینفعان
  • تعامل سازنده با جامعه و ترجیح مصالح اجتماعی بر منافع فردی و سازمانی
  • ترویج کرامت انسانی، اعتلای دانش و توسعه مشارکت در سازمان
  • تاکید بر همکاری، همدلی، مشارکت و هم­افزایی  
  • توجه به اثربخشی و کارایی در انجام فعالیت ها