صورت های مالی 12 ماهه

سال ۹۸

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

سال ۹۹

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۱

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱