مدیران عامل شرکت های گروه

محمدرضا شبانی شرکت الکتریک خودرو شرق

ساسان سیرانی شرکت قطعات محوری خراسان

mr-zabetnia

سعید ضابط نیا شرکت اگزوز خودرو خراسان

مهدی کلاته عربی شرکت کابل خودرو سبزوار

امیر چراغعلی شرکت مبدل خودروی پاک