مدیران عامل شرکت های گروه

محمدرضا شبانی شرکت الکتریک خودرو شرق

ساسان سیرانی شرکت اگزوز خودرو خراسان

سیاوش نعیمی نیا شرکت کابل خودرو سبزوار

mr-zabetnia

سعید ضابط نیا شرکت قطعات محوری خراسان

مرتضی مقدمی شرکت مبدل خودروی پاک