مدیران عامل شرکت های گروه

محمدرضا شبانی شرکت الکتریک خودرو شرق

ساسان سیرانی شرکت اگزوز خودرو خراسان

mr-tavana (2)

عباس توانا شرکت قطعات محوری خراسان

مهدی کلاته عربی شرکت کابل خودرو سبزوار

عبدالرضا رضوانی شرکت مبدل خودروی پاک