فعالیت هیئت مدیره

سال ۹۸

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۹۹

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۱

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱