فعالیت هیئت مدیره

سال ۹۷

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سال ۹۸

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سال ۹۹

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰