صورت های مالی 6 ماهه

سال ۹۷

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی میاندوره ای شرکت برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

سال ۹۸

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی میاندوره ای شرکت برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سال ۹۹

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی میاندوره ای شرکت برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی میاندوره ای شرکت برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰