ترکیب سهامداران

نام سهامدارتعداد سهام درصد سهامداری
شرکت سرمایه گذاری سمند۲,۷۲۱,۵۵۴,۴۰۲۴۳.۸۹
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام )۲۵۹,۹۹۰,۰۰۰۴.۱۹
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان ۹۴,۶۶۱,۵۸۱۱.۵۳
شخص حقیقی۵۴,۷۹۶,۷۹۸۰.۸۸
شخص حقیقی۳۱,۷۷۹,۶۰۰۰.۵۱
سایر سهامداران۳,۰۳۸,۵۲۹,۶۱۹۴۹.۰۰
جمع کل ۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰۱۰۰.۰۰
جدول فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ به روزرسانی شده است .