ترکیب سهامداران

مشخصات سهامدارتعدادآخرین درصد سهامداری
شرکت سرمایه گذاری سمند۲,۸۹۲,۲۶۹,۸۶۳۴۶.۶۴
صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان ۱۱۱,۱۶۳,۳۱۵۱.۷۹
شخص حقیقی۶۲,۲۶۵,۰۰۰۱.۰۰
شرکت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان (سهامی خاص) ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ ۰.۷۷
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)۳۲,۸۸۱,۸۱۰۰.۵۳
شرکت توسعه سرمایه پینار(سهامی خاص)۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۴۸
شخص حقیقی۲۵,۰۶۲,۰۶۳۰.۴۰
سایر۲,۹۹۹,۸۶۹,۹۴۹۴۸.۳۷
جمع کل۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰۱۰۰.۰۰
جدول فوق در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ به روزرسانی شده است .