ترکیب سهامداران

نام سهامدارتعداد سهام درصد سهامداری
شرکت سرمایه گذاری سمند۲,۶۶۰,۴۸۰,۴۸۶۴۲.۹۰
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام )۲۵۹,۹۹۰,۰۰۰۴.۱۹
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان ۱۰۷,۴۵۰,۳۰۴۱.۷۳
شخص حقیقی ۳۹,۹۹۸,۶۴۵۰.۶۵
سایر سهامداران۳,۱۳۳,۳۹۲,۵۶۵۵۰.۵۳
جمع کل ۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰۱۰۰.۰۰
جدول فوق در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۶ به روزرسانی شده است .