ترکیب سهامداران

نام سهامدارتعداد سهام درصد سهامداری
شرکت سرمایه گذاری سمند۲,۶۶۰,۴۳۷,۰۸۹۴۲.۹۰
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام )۲۵۹,۹۹۰,۰۰۰۴.۱۹
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان ۱۰۷,۴۵۰,۳۰۴۱.۷۳
شخص حقیقی ۳۶,۷۴۸,۶۴۵۰.۵۹
سایر سهامداران۳,۱۳۶,۶۸۵,۹۶۲۵۰.۵۹
جمع کل ۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰۱۰۰.۰۰
جدول فوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ به روزرسانی شده است .