ترکیب سهامداران

شرحتعداددرصد
شرکت سرمایه گذاری سمند۲,۷۵۶,۹۵۴,۴۰۲۴۴.۴۶
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان۲۵۹,۹۹۰,۰۰۰۴.۱۹
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان ۹۹,۴۸۳,۱۲۴۱.۶۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان۷۳,۰۰۰,۰۰۰۱.۱۸
شخص حقیقی۷۲,۵۱۳,۸۳۶۱.۱۷
شخص حقیقی۵۳,۲۱۲,۸۰۳۰.۸۶
سایر سهامداران۲,۸۸۶,۱۵۷,۸۳۵۴۶.۵۴
جمع کل ۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰۱۰۰
جدول فوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به روزرسانی شده است .