ترکیب سهامداران

نام سهامدارتعداد سهام در تاریخ گزارشدرصد سهامداری
شرکت سرمایه گذاری سمند ( سهامی خاص )۲,۷۱۰,۴۸۰,۴۸۶۴۳.۷۱
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان ( سهامی عام )۲۹۰,۶۱۶,۰۳۰۴.۶۹
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید لوتوس پارسیان BFM۵۵,۳۰۱,۴۹۶۰.۸۹
شخص حقیقی ۳۲,۵۱۲,۷۸۵۰.۵۲
سایر ۳,۱۱۲,۴۰۱,۲۰۳۵۰.۱۹
جمع کل ۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰۱۰۰.۰۰
جدول فوق در تاریخ ۹۹/۰۹/۰۲ به روزرسانی شده است .