ترکیب سهامداران

شرحتعداددرصد
شرکت سرمایه گذاری سمند۲,۷۸۰,۱۵۴,۴۰۲۴۴.۸۳
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان۲۵۹,۹۹۰,۰۰۰۴.۱۹
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان ۱۱۴,۹۰۲,۳۶۱۱.۸۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان۵۸,۰۰۰,۰۰۰۰.۹۴
شخص حقیقی۷۲,۷۱۹,۶۸۶۱.۱۷
شخص حقیقی۵۱,۴۳۵,۱۰۰۰.۸۳
سایر سهامداران۲,۸۶۴,۱۱۰,۴۵۱۴۶.۱۹
جمع کل ۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰۱۰۰
جدول فوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ به روزرسانی شده است .