مدیران شرکت

حسین کاویانیقائم مقام مدیرعامل در حوزه تامین و بازرگانی

فرهاد نجیب مدیر طرح و برنامه

بهمن جعفریمدیر مهندسی و توسعه

مهدی برازجانی مدیر بازاریابی و فروش 

عطا الله ترکاشوندمدیر توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

سعید عزیزی مدیر حسابرسی داخلی

محمدرضا رامزمدیر مالی و اقتصادی

رضا تیموری مدیر حراست

اکبر لطفی مدیر بازرسی