مدیران شرکت

فرهاد عطاری مدیر طرح و برنامه

عطا الله ترکاشوندمدیر توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

بهمن جعفریمدیر مهندسی و توسعه


مدیر حسابرسی 

محمدرضا رامزمدیر اقتصادی و امور شرکت ها

سعید عزیزی مدیر مالی و سرمایه گذاری

محمدصادق سلیمان پورمدیر بازرسی

امیر گودرزی مدیر حراست