مدیران شرکت

سید علی محمد طاهری مدیر سیستم ها

مجتبی مافی مدیر مهندسی و هزینه

حمیدرضا طاهریان مدیر توسعه منابع انسانی و پشتیبانی 

رضا تیموری مدیر حراست

مهدی برازجانی مدیر بازاریابی و فروش 

محمدرضا رامزمدیر مالی و اقتصادی

سعید عزیزی مدیر حسابرسی داخلی

اکبر لطفی مدیر بازرسی