تیر 1400

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰ احتراما بدینوسیله از عموم سهامداران محترم ... ادامه مطلب