شرکت کابل خودروسبزوار در سال 1399 بیش از دو برابر فروش خود را افزایش داد


مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کابل خودرو سبزوار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ در محل دفتر گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران واقع در مشهد تشکیل گردید.
هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 • آقای سعید رضاپناه به نمایندگی ازشرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران(سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع
 • آقای سعید فرهنگ خواه به نمایندگی از شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان(سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع
 • آقای سعید عزیزی به نمایندگی از شرکت اگزوزخودرو خراسان به (سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع
 •  آقای سعید امینی به عنوان دبیر مجمع

مجمع پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال ۱۳۹۹ ،تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

 • صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت .
 • با توجه به فروش ۳,۰۲۰,۴۶۸ میلیون ریالی شرکت که بیش از دو برابرسال ۱۳۹۸ می باشد و تحقق سودخالص ۸۶,۲۶۵ میلیون ریالی ،مقرر گردید مبلغ ۹,۰۰۰ میلیون ریال سود تقسیم گردد.
 • موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابرسان رسمی) بعنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۴۰۰ تعیین گردیدند.

اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند :

 • شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰ و شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷.
 • شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۰۲۴۸ و شماره ثبت ۱۲۳۳۴.
 • شرکت مبدل خودروی پاک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۱۸۳۴ و شماره ثبت ۱۶۸۱۹.
 • روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۴۰۰ تعیین گردید.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!